ความสำคัญ

สจรส.ม.อ.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานความร่วมมือกับองค์กร ภาคี เครือข่าย ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ในการสนับสนุน โครงการและกิจกรรมเพื่อร่วมพัฒนาสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ โดยในทุก ๆ ปี จะมีการจัดงาน“สร้างสุขคนใต้” ปีละครั้ง โดยครั้งล่าสุดจัดงานสร้างสุขคนใต้ ไปเมื่อวันที่ 3-5 ตุลาคม 2559 ภายใต้ชื่องาน เวทีสานงานเสริมพลังร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ความมั่นคงทางสุขภาวะวาระสร้างสุขของฅนใต้โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมงานประมาณ 1,500 คน

1 2 3 4 5 6 7