หัวข้อวิจัยที่เปิดรับ Health Conference Theme 2018

1. บทความวิชาการและงานวิจัย (สำหรับนักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา)
1) ด้านระบบบริการสุขภาพ (Health Service System) และนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Healthy Public Policy)
2) ด้านการจัดการระบบสุขภาพชุมชน (Community Health System Management)
3) ด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment)
4) ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences) ทั้งวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์
2. บทความกึ่งวิชาการ (สำหรับเครือข่ายสุขภาพ) โดยเนื้อหาการดำเนินงานแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบต่อไปนี้
1) การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ด้านการจัดการสุขภาพ
2) เป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ และชุดประสบการณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติจริงในพื้นที่
3) การสังเคราะห์ทางวิชาการ เพื่อการขยายผลในระดับนโยบาย
4) การขยายเครือข่ายการเรียนรู้ และสร้างกระบวนการสร้างสุขภาวะชุมชนแบบมีส่วนร่วม

กำหนดการสำคัญ

เปิดรับการลงทะเบียนเพื่อส่งบทคัดย่อทางเว็บไซต์ 15 สิงหาคม - 15 มกราคม 2561
แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อทางเว็บไซต์ 20 มกราคม 2561
กำหนดส่งบทคัดย่อที่ปรับแก้แล้ว และบทความฉบับสมบูรณ์ 25 มกราคม 2561
แจ้งผลการพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์เพื่อแก้ไข 12 กุมภาพันธ์ 2561
กำหนดส่งบทความฉบับสมบูรณ์ที่ปรับแก้แล้วเป็นครั้งสุดท้าย 28 กุมภาพันธ์ 2561
กำหนดส่งไฟล์นำเสนอ 25 มีนาคม 2561
กำหนดการนำเสนอบทความวิชาการ 28 มีนาคม 2561