หัวข้อวิจัยที่เปิดรับ Health Conference Theme 2018

กำหนดการสำคัญ

เปิดรับการลงทะเบียนเพื่อส่งบทคัดย่อทางเว็บไซต์ 15 สิงหาคม - 10 พฤศจิกายน 2560
แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อทางเว็บไซต์ 15 พฤศจิกายน 2560
กำหนดส่งบทคัดย่อที่ปรับแก้แล้ว และบทความฉบับสมบูรณ์ 15 ธันวาคม 2560
แจ้งผลการพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์เพื่อแก้ไข 31 มกราคม 2561
กำหนดส่งบทความฉบับสมบูรณ์ที่ปรับแก้แล้วเป็นครั้งสุดท้าย 28 กุมภาพันธ์ 2561
กำหนดส่งไฟล์นำเสนอ 25 มีนาคม 2561
กำหนดการนำเสนอบทความวิชาการ 28 มีนาคม 2561