ประชาสัมพันธ์

3 ตุลาคม 2562 Proceeding ฉบับร่างงานสร้างสุขภาคใต้ปี 2562
1 สิงหาคม 2562 กำหนดการการนำเสนอผลงานวิชาการ
27 พฤษภาคม 2562 ประกาศขยายเวลารับบทคัดย่อ/บทความฉบับเต็ม จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
17 กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลด Proceeding งานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข 61 สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน”
24 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับผู้นำเสนอผลงานวิชาการและผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิชาการที่มีใบประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล สามารถรับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ ต้องเข้าร่วมงานครบทั้ง 3 วัน คือ วันที่ 28-30 มีนาคม 2561
22 มกราคม 2561 ประกาศแจ้งรายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิชาการ ระดับชาติครั้งที่ 3
22 มกราคม 2561 ประกาศขยายเวลารับบทคัดย่อ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561
17 มกราคม 2561 แจ้งเลื่อนงาน สร้างสุขภาคใต้ ปี 2561 จากกำหนดการเดิม วันที่ 27-29 มีนาคม 2561 เลื่อนเป็นวันที่ 28-30 มีนาคม 2561 แต่กำหนดการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ยังคงเดิม คือ วันที่ 28 มีนาคม 2561
18 สิงหาคม 2560 ประกาศรับสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ครั้งที่ 3 โดยสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10 สิงหาคม 2560 เปิดรับสมัครบทคัดย่อ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 10 พฤศจิกายน 2560

หัวข้อวิจัยที่เปิดรับ Health Conference Theme 2019

1. บทความวิชาการและงานวิจัย (สำหรับนักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา)
1) ด้านระบบบริการสุขภาพ (Health Service System) และนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Healthy Public Policy)
2) ด้านการจัดการระบบสุขภาพชุมชน (Community Health System Management)
3) ด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment)
4) ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences) ทั้งวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์
2. บทความกึ่งวิชาการ (สำหรับเครือข่ายสุขภาพ) โดยเนื้อหาการดำเนินงานแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบต่อไปนี้
1) การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอย่างยังยืน ด้านการจัดการสุขภาพ
2) เป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และชุดประสบการณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติจริงในพื้นที่
3) การสังเคราะห์ทางวิชาการ เพื่อการขยายผลในระดับนโยบาย
4) การขยายเครือข่ายการเรียนรู้ และสร้างกระบวนการสร้างสุขภาวะชุมชนแบบมีส่วนร่วม

กำหนดการสำคัญ

เปิดรับการลงทะเบียนเพื่อส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ทางเว็บไซต์ 1 มีนาคม - 15 กรกฏาคม 2562
แจ้งผลการพิจารณาทางเว็บไซต์ 30 กรกฎาคม 2562
กำหนดส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ที่ปรับแก้แล้วพร้อมไฟล์นำเสนอ 2 สิงหาคม 2562
กำหนดการนำเสนอบทความวิชาการ 5 สิงหาคม 2562
กำหนดการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อจัดทำ proceeding 30 สิงหาคม 2562
กำหนดการเผยแพร่ proceeding ทางเว็บไซต์ 30 กันยายน 2562