หัวข้อวิจัยที่เปิดรับ Health Conference Theme 2019

1. บทความวิชาการและงานวิจัย (สำหรับนักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา)
1) ด้านระบบบริการสุขภาพ (Health Service System) และนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Healthy Public Policy)
2) ด้านการจัดการระบบสุขภาพชุมชน (Community Health System Management)
3) ด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment)
4) ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences) ทั้งวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์
2. บทความกึ่งวิชาการ (สำหรับเครือข่ายสุขภาพ) โดยเนื้อหาการดำเนินงานแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบต่อไปนี้
1) การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอย่างยังยืน ด้านการจัดการสุขภาพ
2) เป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และชุดประสบการณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติจริงในพื้นที่
3) การสังเคราะห์ทางวิชาการ เพื่อการขยายผลในระดับนโยบาย
4) การขยายเครือข่ายการเรียนรู้ และสร้างกระบวนการสร้างสุขภาวะชุมชนแบบมีส่วนร่วม

กำหนดการสำคัญ

เปิดรับการลงทะเบียนเพื่อส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ทางเว็บไซต์ 1 มีนาคม - 15 กรกฏาคม 2562
แจ้งผลการพิจารณาทางเว็บไซต์ 30 กรกฎาคม 2562
กำหนดส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ที่ปรับแก้แล้วพร้อมไฟล์นำเสนอ 2 สิงหาคม 2562
กำหนดการนำเสนอบทความวิชาการ 5 สิงหาคม 2562
กำหนดการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อจัดทำ proceeding 30 สิงหาคม 2562
กำหนดการเผยแพร่ proceeding ทางเว็บไซต์ 30 กันยายน 2562