สถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

สถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ สจรส.ม.อ. HIA-RC

วัตถุประสงค์
1) เพื่อผลิตงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
2) เพื่อพัฒนาชุดความรู้จากงานวิจัยในการออกแบบระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในระดับต่างๆ
3) เพื่อพัฒนาและสร้างบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพในการดำเนินการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
4) เพื่อพัฒนากลไก สร้างและประสานเครือข่าย ตลอดสนับสนุนการจัดทำการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
5) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในระดับปริญญามหาบัณฑิต
6) เพื่อเผยแพร่งานวิจัย ผลงานวิชาการ และชุดความรู้จากงานวิจัยด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในวงกว้าง
7) เพื่อให้บริการข้อมูลวิชาการทางด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพแก่ประชาชนรวมทั้งเป็นศูนย์บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น เพื่อตอบสนองการพัฒนาด้านต่างๆ

เป้าหมาย
1) เป็นสถานวิจัยที่ผลิตและพัฒนาบุคลากร องค์ความรู้ เครื่องมือ และงานวิจัยด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
2) เป็นสถานวิจัยที่เผยแพร่งานวิจัย ผลงานวิชาการ และชุดความรู้จากงานวิจัยด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพแก่สังคมในวงกว้าง
3) เป็นสถานวิจัยที่พัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพในการดำเนินการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
4) เป็นสถานวิจัยที่นำงานวิจัยและงานวิชาการไปพัฒนาการเรียนการสอนและการทำวิจัยของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
5) เป็นสถานวิจัยที่ให้บริการข้อมูลวิชาการทางด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพแก่ประชาชนรวมทั้งเป็นศูนย์บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น เพื่อตอบสนองการพัฒนาด้านต่างๆ

วิสัยทัศน์
สถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เป็นสถานวิจัยซึ่งเน้นการผลิตและพัฒนาบุคลากร องค์ความรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลกระทบ และงานวิจัย

ทิศทางการวิจัย
1. ศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากแผนพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ (Area-based) ซึ่งมุ่งให้เกิดองค์ความรู้เพื่อการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และโครงการต่างๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ภาคใต้
2. การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อสร้างการเรียนรู้ในชุมชน (Community-based) ซึ่งมุ่งให้เกิดองค์ความรู้เพื่อเสริมศักยภาพชุมชนในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่นำไปสู่การสร้างนโยบายสาธารณะในระดับชุมชน
3. การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีนโยบาย แผนงาน โครงการระดับชาติ (Issue-based) มุ่งให้เกิดองค์ความรู้ และข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence based) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงนโยบาย

กิจกรรม HIA-RC