บริการเช่าห้องประชุม

อัตราค่าเช่าห้องประชุม
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (LRC)

กรณีหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1. ห้อง 1401 คิดอัตราห้องประชุม 5,000 บาท/วัน  ผู้เข้าร่วมประชุม 30-40 คน
2. ห้อง 1402 คิดอัตราห้องประชุม 8,000 บาท/วัน  ผู้เข้าร่วมประชุม 80-120 คน
3. ห้อง 1403 คิดอัตราห้องประชุม 3,000 บาท/วัน  รองรับผู้เข้าร่วมประชุม 10-25 คน
4. ห้อง 1405 คิดอัตราห้องประชุม 3,000 บาท/วัน  รองรับผู้เข้าร่วมประชุม 10-25 คน

กรณีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คิดอัตราเฉพาะค่าไฟฟ้า)
1. ห้อง 1401 คิดอัตราห้องประชุม 3,000 บาท/วัน  ผู้เข้าร่วมประชุม 30-40 คน
2. ห้อง 1402 คิดอัตราห้องประชุม 4,000 บาท/วัน  ผู้เข้าร่วมประชุม 80-120 คน
3. ห้อง 1403 คิดอัตราห้องประชุม 2,000 บาท/วัน  ผู้เข้าร่วมประชุม 10-25 คน
4. ห้อง 1405 คิดอัตราห้องประชุม 2,000 บาท/วัน  ผู้เข้าร่วมประชุม 10-25 คน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม

โทรจองห้องประชุม 074-282904,  074-282902

ห้องประชุม 1401   รองรับการจัดประชุมผู้เข้าร่วม 30 – 40 คน


ห้องประชุม 1402   รองรับการจัดประชุมผู้เข้าร่วม 80 – 120 คน

ห้องประชุม 1403    รองรับการจัดประชุมผู้เข้าร่วม 10 – 25 คน


ห้องประชุม 1405    รองรับการจัดประชุมผู้เข้าร่วม 10 – 25 คน