บุคลากร

น.ส.ซูวารี มอซู

ตำแหน่ง: ผู้ประสานงานวิจัย
โทร : 089-1341438, 074-282900-2
e-mail : syuwari@gmail.com

น.ส.เยาวลักษณ์ ศรีสุกใส

ตำแหน่ง: ผู้ประสานงานวิจัย
โทร : 081-5415227, 074-282900-2
e-mail : yaosuk24@hotmail.com

นางหทัยทิพย์ เอ้งฉ้วน

ตำแหน่ง: นักวิชาการอุดมศึกษา
โทร : 081-5992069, 074-282900-2
e-mail : hathaithip.e@psu.ac.th

น.ส.สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์

ตำแหน่ง: นักวิชาการอุดมศึกษา
โทร : 081-8983814, 074-282900-2
e-mail : suvapak.b@psu.ac.th

น.ส.วรรณา สุวรรณชาตรี

ตำแหน่ง: ผู้ประสานงานวิจัย
โทร : 087-6309473, 074-282900-2
e-mai : wannasu@gmail.com

นางดรุณี สุวรรณชวลิต

ตำแหน่ง: นักวิชาการอุดมศึกษา
โทร : 089-7331676, 074-282900-2
e-mail : darunee.su@psu.ac.th

น.ส.ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์

ตำแหน่ง: ผู้ประสานงานวิจัย
โทร : 081-9901227, 074-282900-2
e-mail : wanhamida@gmail.com

นายสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน

ตำแหน่ง: ผู้ประสานงานวิจัย
โทร : 081-8182543, 074-282900-2
e-mail : sutthiphongu@gmail.com

นายญัตติพงศ์ แก้วทอง

ตำแหน่ง: ผู้ประสานงานวิจัย
โทร : 095-0848883, 074-282900-2
e-mail : xenvi18@gmail.com

นางสาว อิสรา มิตรช่วยรอด

ตำแหน่ง: ผู้ประสานงานวิจัย
โทร :  091-0454473, 074-282900-2
e-mail : aitsara.tet@gmail.com

น.ส.สิริมนต์ ชีวะอิสระกุล

ตำแหน่ง: ผู้ประสานงานวิจัย
โทร : 092-9154624, 074-282900-2
e-mail : smc752@gmail.com