บทความวิชาการ

บทความวิชาการ

ปี ชื่อบทความวิชาการ
2564 ขอบเขตเชิงเนื้อหาในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพของนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา
2563 Policy Literacy, Barriers, and Gender Impact on Accessibility to Healthcare Services under Compulsory Migrant Health Insurance among Myanmar Migrant Workers in Thailand
สถานการณ์การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และสารเสพติดของชุมชนโดยใช้แนวคิดนวัตกรรมการดูแลภาวะเรื้อรัง ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลกระทบในการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด ภายใต้กรอบ CIPP ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา (หน้า 493-501)
ผลของกิจกรรมส่งเสริมโภชนาการสมวัยในโรงเรียนต่อพฤติกรรมการจัดอาหารให้เด็กวัยเรียนของผู้ปกครอง ตำบลควนรู จังหวัดสงขลา
2562 Policy Literacy and Barriers Impact on Accessibility to Health Care Services under Social Security Scheme among Myanmar Migrant Workers in Thailand
The Islamic Integrated Model for Drug Addict Treatment and Rehabilitation on Kratom Use among Muslim Adolescents: A Case Study in Krabi Province, Thailand. Journal of Business and Economics
การกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพสำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดกระบี่
Assessing Border Community Readiness for Health Management Prior to the Special Border Economic Zone in Thailand: A Case Study of Sadao District Songkhla Province, Thailand
Research Knowledge Utilization on Integrated Municipal Solid-Waste Management and Community Participation for Public Policy in the Deep South of Thailand
การประเมินนวัตกรรมชุมชนของโครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ : กรณีศึกษา ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
2561 The Effects of Special Economic Zone on Community Health Awareness in Sadao District Songkhla Province, Thailand
สถานการณ์การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
รูปแบบการให้บริการสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีศึกษาจังหวัดตรัง
การศึกษารูปแบบการรับ-ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง กรณีศึกษา: โรงพยาบาลเขาชัยสน.
รูปแบบการประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อประเมินธรรมนูญสุขภาพตำบล กรณีศึกษา ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ความเท่าเทียมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ กรณีศึกษา โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนในจังหวัดสงขลา
แนวทางการเลิกยาสูบของผู้นำศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา
2560 Assessing Border Community Readiness for Health Management Prior to the Special Border Economic Zone in Thailand: A Case Study of Sadao District Songkhla Province, Thailand
การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการบริการผู้ป่วยโรคทางตา แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
การศึกษาขอบเขตคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้: กรณีศึกษา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
การประยุกต์ใช้แผนผังวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อพัฒนาโปรแกรมการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานของแรงงานกรีดยางพาราโดยชุมชนมีส่วนร่วม
กระบวนการเลิกใช้สารเสพติดก่อนเข้าสู่การเป็นสมาชิกกลุ่มที่เห็นต่าง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอ จังหวัดสงขลา
การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
2559 ประสบการณ์การใช้สารเสพติดของวัยรุ่นมุสลิม จังหวัด
สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
การออกแบบโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพวิถีอิสลามสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
การนำนโยบายคนไทยไร้พุงไปสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษาอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
แนวทางการพัฒนาร้านยาเข้าสู่มาตรฐานร้านยาคุณภาพจังหวัดยะลา
การประเมินผลโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เสพยาเสพติดจังหวัดสตูล
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยจากการส่องกล้องท่อทางเดินน้ำ ดีและตับอ่อน ของสถาบันโรคระบบทางเดินอาหารและตับ นันทนา-เกรียงไกร โชติวัฒนะพันธุ์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
2558 ประสบการณ์การจัดการภาวะอ้วนของสตรีมุสลิม
การประยุกต์ใช้แผนที่ผลลัพธ์ในการประเมินผลการดำเนินงานของเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพและครอบครัวตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
2557 การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ กรณีศึกษาเทศบาลตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา