รายงานโครงการวิจัย

รายงานโครงการวิจัย

ปี ชื่อรายงานโครงการวิจัย
2562 โครงการระบบเฝ้าระวังเพื่อการควบคุมยาสูบในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โครงการพัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพ ในเขตพื้นที่ภาคใต้และภาคเหนือ
โครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไก อาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด
2561 การใช้ประโยชน์และถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่นโยบายสาธารณะ
โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ ปี 2559-2561
โครงการพัฒนาข้อเสนอและการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพของประเทศไทย
สรุปสาระสำคัญ งานสร้างสุขภาคใต้ครั้งที่ 10
โครงการสร้างคนสร้างงานสร้างสุขสานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน
สถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ปี 2
2560 การประเมินและติดตามผลแบบเสริมพลังสำหรับผู้ผ่านการอบรมจากโครงการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบ UC เพื่อลดปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในพื้นที่เขต 12 สงขลา
โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารเพื่อสุขภาพประชาชน จังหวัดสงขลา
สถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ปี 1
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบ UC เพื่อลดปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในพื้นที่เขต 12 สงขลา
2559 โครงการพัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้
2557 โครงการพัฒนาศักยภาพ ติดตามประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้โครงการ ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ภาคใต้ ปี 2556 – 2557