รูปแบบ/แนวทางการดำเนินงาน

การวางรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพมีวิธีทำงาน ดังนี้

  1. ผนึกเครือข่ายองค์กรต่าง ๆ ทั้งฝ่ายปฏิบัติ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายนโยบาย มาร่วมคิดโจทย์ของระบบสุขภาพ เนื่องจากระบบสุขภาพเป็นระบบใหญ่และมีความซับซ้อน โดยใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างหลากหลายในระบบมหาวิทยาลัยเป็นแกนนำ และเชื่อมโยงสู่การสร้างนักวิจัยและนักจัดการระบบสุขภาพให้มากขึ้น
  2. วางผังพิสัยระบบสุขภาพ สร้างวิสัยทัศน์ร่วม เพื่อระดมสมองการสร้างแผนผังองค์ประกอบย่อยของระบบสุขภาพ และสามารถทำให้กำหนดสถานภาพของการจัดการของแต่ละระบบ
  3. จัดอันดับความสำคัญของระบบสุขภาพที่ต้องการการจัดการและการวิจัย โดยให้มีความไหวตัวได้อย่างยืดหยุ่นของรายการ/กิจกรรม/โครงการตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
  4. จัดประชุมพัฒนาการจัดการและการวิจัยแต่ละระบบ เนื่องจากระบบต่าง ๆ จะมีองค์ประกอบที่หลากหลายซับซ้อนและไม่ได้อยู่ในหน่วยงานหรือสาขาวิชาเดียวจึงต้องการการจัดการที่นำผู้ที่อยู่ต่างสาขาต่างหน่วยงานมาประชุมระดมความคิดให้เข้าใจระบบนั้น ๆ ได้สมบูรณ์ชัดเจน โดยมากระบบย่อยเหล่านี้ยังคงมีความซับซ้อนเกินกว่าที่สาธารณะจะเข้าใจได้ ในแต่ละระบบจึงต้องจัดการและการวิจัยเพื่อคลี่ความซับซ้อนออกมาเป็นองค์ประกอบที่สาธารณะเข้าใจได้ง่ายพอที่จะผลักดันนโยบายที่ถูกต้องและสังคมจะสามารถเข้ามาตรวจสอบ กำกับ และผลักดันให้ระบบนั้น ๆ มีความถูกต้องเป็นธรรม
  5. จัดการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยระบบสุขภาพที่มีอันดับความสำคัญ และหรือผู้วิจัยสนใจ จัดกระบวนการเชื่อมโยงการวิจัยกับการพัฒนาตั้งแต่เริ่มแรกตั้งโจทย์การวิจัย ระหว่างการวิจัย และการเอาผลการวิจัยไปใช้ทั้งในระดับปฏิบัติและระดับนโยบายจัดให้มีการระดมทรัพยากรเพื่อการวิจัยพัฒนาระบบสุขภาพ
  6. จัดให้มีการประเมินระบบการจัดการระบบสุขภาพเพื่อให้สามารถปรับตัวได้อย่างต่อเนื่อง