วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission)

วิสัยทัศน์ (Vision)

สจรส.ม.อ. เป็นสถาบันหลัก เป็นแกนนำในการส่งเสริม สนับสนุน ประสานการจัดการงานวิจัยและการจัดการความรู้ในระบบสุขภาพของภาคใต้

พันธกิจ (Mission)

สจรส.ม.อ. เป็นสถาบันจัดการงานวิจัยและการจัดการความรู้ในระบบสุขภาพ มีบทบาทสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนร่วม(stakeholder) ในพื้นที่ มีศักยภาพในการสร้างชุดความรู้ เกิดการจัดการองค์ความรู้ และ ขับเคลื่อนให้เกิดสังคมที่ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา หรือสร้างนวัตกรรมโดยใช้บริบทพื้นที่เป็นตัวตั้ง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพที่ตอบสนองต่อพื้นที่ภาคใต้

พันธกิจหลักของ สจรส.ม.อ. มี 3 ประการ คือ

  • การจัดการงานวิจัย
  • การขับเคลื่อนเชิงนโยบายสาธารณะ
  • การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา