แนะนำ สจรส.ม.อ.

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ (สจรส.ม.อ.) เป็นการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเดิม คือ สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ สวรส.ภาคใต้ มอ.

ที่ผ่านมาสถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ สวรส.ภาคใต้ มอ. เป็นหน่วยงานอิสระกลางภายในมหาวิทยาลัยที่เป็นลักษณะของสถาบันเครือข่ายที่มิใช่ส่วนราชการ ทำหน้าที่จัดการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพของภาคใต้  ก่อตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันวิจัยสาธารณสุข (สวรส.) ตามพันธะที่ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือในการจัดตั้งสถาบัน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2546 รวมเป็นระยะเวลา 6 ปี

ตลอดระยะการดำเนินงาน 6 ปีที่ผ่านมาได้ สวรส.ภาคใต้ มอ.ได้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการดำเนินการแก้ปัญหาในมิติสุขภาพที่ซับซ้อนเชิงระบบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้พัฒนาต่อและยกระดับให้เป็นสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ (สจรส.ม.อ.) โดยยังคงความเป็นหน่วยงานอิสระกลางภายในมหาวิทยาลัย และปรับสถานะความร่วมมือกับสถาบันวิจัยสาธารณสุข (สวรส.) ให้เป็นเครือข่ายการจัดการงานวิจัยซึ่งกันและกัน

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ (สจรส.ม.อ.)

  1. เป็นสถาบันจัดการงานวิจัย ที่ทำหน้าที่กำหนดทิศทาง สนับสนุนและส่งเสริม งานวิจัยระบบสุขภาพในระดับพื้นที่ภาคใต้ เพื่อสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ สำหรับการแก้ปัญหาและพัฒนาระบบสุขภาพที่มีความเฉพาะและหลากหลายของชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ และตอบสนองการปฏิรูประบบสุขภาพ
  2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้เป็นกลไกในการทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพ ระดับมหภาคในเชิงสหวิทยาการ ที่เข้มแข็งและมีความต่อเนื่องของนักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งที่มาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จากองค์กรพัฒนาเอกชน และจากชุมชน
  3. เพื่อบูรณาการองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในมิติสาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ เพื่อเอื้อต่อการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งของงานวิจัยบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย