ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา/คอมพิวเตอร์ สังกัดสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตามประกาศ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)
ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา/ คอมพิวเตอร์จํานวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ นั้น

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  จำนวน 1 ราย ดังรายชื่อในเอกสารแนบ