หลักสูตร

แบบฟอร์ม คู่มือ สำหรับดาวน์โหลด

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
หลักสุตร วท.ม.(การจัดการระบบสุขภาพ) มี 2 วิชาเอก คือ
1. วิชาเอก การจัดการระบบสุขภาพ รับนักศึกษาเฉพาะแผน ก (ก1 และ ก2)
2. วิชาเอก การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ รับสมัครนักศึกษาแผน ก  (ก1 และ ก2) และ แผน ข

โดยประกอบด้วยแผนการเรียนดังนี้
1. แผนการเรียนแบบ ก1 ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์อย่างเดียว นักศึกษาสามารถเลือกทำวิทยานิพนธ์กับมหาวิทยาลัยร่วมสอน (รายละเอียดเพิ่มเติม ตามไฟล์แนบ)
2. แผนการเรียนแบบ ก2 และแผน ข เรียนรายวิชา และทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ จัดการเรียนการสอนแบบเรียนในห้องเรียน การเรียนทางไกล (Teleconference) และการจัดประชุมวิชาการ (Module) และนักศึกษาสามารถเลือกทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์กับมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมสอน

ผู้สนใจศึกษาต่อสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่  http://www.grad.psu.ac.th หลักฐานในการสมัครดูได้จากเวปไซต์ดังกล่าว

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ข่าวประกาศหลักสูตร ป.โท สจรส.ม.อ.