โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.

Keynote speaker

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์  
ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

นพ.พลเดช ปิ่นประทีป
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

คุณสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
ผู้จัดรายการ พิธีกร นักแสดง ปัจจุบันผู้ดำเนินรายการคนค้นตน และเป็นผู้บริหารบริษัท ทีวีบูรพา

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพในภาคใต้

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  เล็งเห็นถึงศักยภาพและขีดความสามารถของภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพที่จะเป็นกำลังในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพของภาคใต้ จึงได้ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าร่วมเรียนรู้ เพื่อยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถทั้งระดับบุคคล องค์กร และระดับเครือข่าย ตลอดจนเกิดการสร้างชุดความรู้และนวัตกรรมอันจะนำไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพของภาคใต้ หลักสูตรการเรียรู้ 7 หลักสูตร ดังนี้
1) Health promotion theory and methodology
2) Leadership and Management skill in Health promotion
3) Network and Partnership management
4) Project management in Health promotion
5) Social communication in Health promotion
6) Knowledge management in Health promotion
7) Sustainable management

รูปแบบการเรียนรู้
ใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนและเติมเต็ม โดยใช้กรณีศึกษาและงานในความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมเรียนรู้เป็นฐานการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพลังอำนาจ เวทีฟอรั่ม การทำ Citizen Dialogue ตลอดจนการศึกษาดูงานและแลกแปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ปฏิบัติงานจริง

หลักสูตรและกำหนดการเรียนรู้ 4 ครั้ง รุ่นที่ 2
ครั้งที่ 1 การสร้างเสริมสังคมสุขภาวะและการบริหารโครงการสุขภาวะ  6-8 กันยายน 2560
ครั้งที่ 2 การจัดการความรู้  7-9 พฤศจิกายน 2560
ครั้งที่ 3 การสื่อสารและการบริหารจัดการความยั่งยืน 15-17 มกราคม 2561
ครั้งที่ 4 ผู้นำและการบริหารเครือข่ายด้านสุขภาวะ 5-7 มีนาคม 2561

กลุ่มเป้าหมายหลัก        ผู้สมัครเป็นภาคี เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะ ที่รับทุนจาก สสส. และมีโครงการปฏิบัติงานด้านสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ภาคใต้
กลุ่มเป้าหมายรอง         ตัวแทนหน่วยงาน องค์กร เครือข่าย กลุ่ม ที่เป็น key stakeholdersสำคัญ เช่น หน่วยงานรัฐ ท้องถิ่น เอกชน ประชาสังคม สื่อ และผู้สนใจทั่วไป ต้องมีคุณสมบัติตาม  เกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด

คุณสมบัติและเงื่อนไขในการสมัคร

1. ผู้สมัครเป็นภาคี เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะ ที่รับทุน จาก สสส. และมีโครงการปฏิบัติงานด้านสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ภาคใต้
2. ผู้สมัครต้องสมัครเข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นทีม จำนวนทีมละ 3-5 คน ประกอบด้วยตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มองค์กร และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ท่านทำงานร่วมด้วยตามโครงการ 
3. ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้ตลอด หลักสูตร ทั้ง 4 ครั้ง (ขาดได้ 1 ครั้ง แต่ต้องมาชดเชย หลักสูตรที่ขาด ในรุ่นต่อไป)  และส่งงานที่มอบหมายครบทุกครั้ง
4. ผู้เข้าร่วมโครงการ จะต้องเตรียมข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพในงานของตนเอง (โครงการหรืองานที่ท่านกำลังดำเนินการในพื้นที่)
5. ผู้สมัครควรมีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คอย่างน้อยทีมละ 1 เครื่อง  

หมายเหตุ       
- ภาคีเครือข่าย สสส. ที่เข้ารับประชุมเชิงปฏิบัติการตามเงื่อนไข ข้อ 1-4 ทาง สจรส.ม.อ. สนับสนุน ค่าใช้จ่าย ทั้งหมด (ค่าเดินทาง ที่พัก ค่าอาหาร ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานในพื้นที่)          รับสมัคร จำนวน 60 คน ต่อรุ่น
- ภาคีเครือข่าย สสส.ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการบางหลักสูตร ต้องจ่ายค่าเดินทาง ค่าที่พัก จากหน่วยงานต้นสังกัด

กิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.

ติดต่อผู้ประสานโครงการ

- ดร.เพ็ญ สุขมาก  
  089-5951811
- น.ส.เยาวลักษณ์ ศรีสุกใส  
  086-9551217
- นายสุไหลหมาน เบ็ญดูสะ  
  084-0581724

สถานที่อบรม

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.อ.ชั้น 14 อาคาร 1 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 074-282900-2 โทรสาร 074-282901