ทำเนียบนักศึกษา รุ่นที่ 1

ทำเนียบนักศึกษาหลักสูตรการจัดการระบบสุขภาพ รุ่นที่ 1

นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง 5310042001

นางสาวขนิษฐา ทองเย็น 5310042002

นางจารุวรรณ รักปลื้ม 5310042003

นางสาวจุฑารัตน์ ไชยเอียด 5310042004

นายชาคริต โภชะเรือง 5310042005

นายธีระศักดิ์ กิตติคุณ 5310042006

นางนภาภรณ์ แก้วเหมือน 5310042007

นางนฤมล อุโหยบ 5310042008

นางนิมลต์ หะยีนิมะ 5310042009

นายปฏิวัติ โชรรัตน์ 5310042010

นางพิมลวรรณ อ่อนประเสริฐ 5310042011

นางเพียงกานต์ เด่นดารา 5310042012

นายภาณุมาศ นนทพันธ์ 5310042013

นายมาหะมะ เมาะมูลา 5310042014

นายรัตนะ เพ็ชรพรหม 5310042015

นางสาวรุสมีนา นิมะ 5310042016

นางสาวลัดดาวรรณ นวลสงค์ 5310042017

นายลุกมาน เร็งมา 5310042018

นางสาววรรณา สุวรรณชาตรี 5310042019

นายวิรัช ไชยศักดิ์ 5310042020

นายสัญญา แพทย์จะเกร็ง 5310042021

นายสุทธิชาติ เมืองปาน 5310042022

นายสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน 5310042023

นางสาวสุวรรณดา เพชรสังฆาต 5310042024

นางสาวอังคณา นุ้ยคดี 5310042025

นางอัญชลี ขวัญเจริญ 5310042026

นายอาหะมะ เจ๊ะโชะ 5310042027

นายอิลฟาน ตอเลมา 5310042028

นางอุไรวรรณ เลิศรัมย์ 5310042029

นางสาวฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ 5310042030