หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการระบบสุขภาพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบตลอดปี)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบตลอดปี) ดังนี้

หลักสูตร วท.ม.(การจัดการระบบสุขภาพ) มี 2 วิชาเอก คือ

วิชาเอก การจัดการระบบสุขภาพ รับนักศึกษาเฉพาะแผน ก (ก1 และ ก2) วิชาเอก การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ รับสมัครนักศึกษาแผน ก (ก1 และ ก2) และ แผน ข โดย

แผนการเรียนแบบ ก1 ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์อย่างเดียว นักศึกษาสามารถเลือกทำวิทยานิพนธ์กับมหาวิทยาลัยร่วมสอน (รายละเอียดเพิ่มเติม ตามไฟล์แนบ) แผนการเรียนแบบ ก2 และแผน ข เรียนรายวิชา และทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ จัดการเรียนการสอนแบบเรียนในห้องเรียน และการจัดประชุมวิชาการ (Module) ผู้สนใจศึกษาต่อสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่ http://www.grad.psu.ac.th หลักฐานในการสมัครดูได้จากเวปไซต์ดังกล่าว ทั้งนี้ สถาบันมีทุนสนับสนุนการทำวิจัย

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 มิถุนายน 2560

กำหนดสอบคัดเลือก วันที่ 2 กรกฎาคม 2560

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

วันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 วันที่ 15 สิงหาคม 2560