สจรส มอ.ร่วมจัดเวทีพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการแพทย์พหุวัฒนธรรม วันที่ 19 เมษายน 2560

ทีมวิจัยโครงการการแพทย์พหุวัฒนธรรม ร่วมกับ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ และ สมาคมจันทร์เสี้ยว
จัดเวทีพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการแพทย์พหุวัฒนธรรม  วันที่ 19 เมษายน 2560 ณ. โรแรมเซาท์เทินวิว จ.ปัตตานี