สจรส. ม.อ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ผู้นำด้านการสร้างเสริมสุขภาวะ” หลักสูตรการจัดการความรู้ รุ่นที่ 1 (22-24 กุมภาพันธ์ 2560)

สจรส. ม.อ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ผู้นำด้านการสร้างเสริมสุขภาวะ” รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่ 1 หลักสูตร การจัดการความรู้  (22-24 กุมภาพันธ์ 2560)