การประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการบูรณาการระบบอาหารในระดับท้องถิ่น

การประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการบูรณาการระบบอาหารในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2559 ห้องประชุม 1402 ชั้น 14 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ชี้แจงนโยบาย ท้องถิ่นกับการจัดการบูรณาการด้านอาหารและโภชนาการ โดย นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา การบรรยายเรื่องการจัดการบูรณาการระบบอาหารในระดับชาติและพื้นที่ โดยอาจารย์สง่า ดามาพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ