ทีมสจรส.ม.อ. ร่วมกับ สอส. ลงพื้นที่ ตรวจรายงานงวดที่.1 และรายงานความก้าวหน้าส.1 โครงการเด็กไทยแก้มใส

ทีมสจรส.ม.อ. ร่วมกับ สอส.  ลงพื้นที่ตรวจรายงานงวดที่.1 และรายงานความก้าวหน้าส.1  โครงการเด็กไทยแก้มใส
ภาคเหนือ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 16-25 ตุลาคม 2559