รับชมวีดีโอ งานสร้างสุขภาคใต้ ปี59

รับชม Video งานสร้างสุขภาคใต้ 59 คลิกที่คลิปวีดีโอ เพื่อรับชมวีดีโอ

ปาฐกถา เรื่อง “บทบาทของประเทศไทยในการเป็นผู้นำการพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพในภูมิภาคอาเซียน” โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

รายงานสุขภาวะคนใต้และสรุปภาพรวมการดำเนินงานสร้างสุขภาคใต้ปีที่ผ่านมา
บทบาทศูนย์วิชาการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(ศวสต.) ในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพคนใต้
โดย ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้

เสวนา “มุมมองใหม่ในการพัฒนาระบบสุขภาพในอนาคต” โดย ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา

กิจกรรมกลุ่ม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และสานพลังเครือข่าย โดยใช้เทคนิค World Café

เสวนาเรื่อง “การขับเคลื่อนระบบสุขภาพของประเทศไทยสู่การเป็นผู้นำภูมิภาค อาเซียน” โดย นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รักษาการเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ