ประชุมพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยง(Coaching Team) ประจำจังหวัด รุ่น 1

สปสช.เขต12 ร่วมกับ สจรส. ม.อ. จัดการประชุมพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยง(Coaching Team) ประจำจังหวัด รุ่น 1  29 พย.59)