New!! สถาบันนโยบายสาธารณะประกาศรายชื่อผู้มีสทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ตามประกาศสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 6 อัตรา ไปแล้วนั้น
บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย
001 นายญัตติพงศ์ แก้วทอง
002 นางสาวฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
003 นางสาววรรณา สุวรรณชาตรี
004 นางสาวจินดาวรรณ รามทอง
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
005 นายภวินท์ แซ่คู
006 นางสาวอิสรา มิตรช่วยรอด

ประกาศ_,มีสิทธิ์สอบ – ดาวน์โหลด