ประกาศเลื่อนวันสัมภาษณ์ ในส่วนการขยายเวลารับสมัครประเภทนักศึกษา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไป

ประกาศเลื่อนวันสัมภาษณ์ ในส่วนการขยายเวลารับสมัครประเภทนักศึกษา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไป เป็นวันที่ 22 มกราคม 2564