ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพิ่มเติมจำนวน 5 ตำบล หน่วยดำเนินการสถาบันนโยบายสาธารณะ

ข้อความประกาศ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพิ่มเติมจำนวน 5 ตำบล หน่วยดำเนินการสถาบันนโยบายสาธารณะ

ประกาศรับสมัคร 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพิ่มเติมประเภทบัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไป จำนวน 5 ตำบล หน่วยดำเนินการสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  • ยื่นใบสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 12 – 15 มกราคม 2564
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์วันที่ 18 มกราคม 2564
  • ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 19 มกราคม 2564
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 21 มกราคม 2564

ลิงค์ลงสมัครออนไลน์

หนังสือรับรองการอยู่อาศัยในพื้นที่ของบัณฑิต
หนังสือรับรองการอยู่อาศัยในพื้นที่ของประชาชน
รายละเอีนดขอบเขตของงานและเงื่อนไขการจ้างงาน

หมายเหตุ :

  1. ผู้สมัครประเภทบัณฑิตจบใหม่ต้องการสาขา อุตสาหกรรมการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการอาหาร คหกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
  2. ผู้สมัครประเภทประชาชนทั่วไป จะต้องไม่เป็น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
ลำดับที่ ตำบล จังหวัด รับสมัครเพิ่ม
บัณฑิตจบใหม่ ประชาชนทั่วไป
1 ท่ากำชำ ปัตตานี 2 3
2 บางตาวา ปัตตานี 1
3 โคกสะตอ นราธิวาส 1
4 พิมาน สตูล 4
5 หัวเขา (เทศบาลสิงหนคร) สงขลา 1