ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพิ่มเติมประเภทนักศึกษา หน่วยดำเนินการสถาบันนโยบายสาธารณะ

โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครเพิ่มเติมประเภทนักศึกษา หน่วยดำเนินการสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  1. ยื่นใบสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 12 – 15 มกราคม 2564
  2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์วันที่ 18 มกราคม 2564
  3. ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 19 มกราคม 2564
  4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 21 มกราคม 2564

หมายเหตุ : รับสาขาด้านพยาบาลศาสตร์ เกษตรศาสตร์ แปรรูปสัตว์น้ำ อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง วิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ

ลิงค์ลงสมัครออนไลน์

หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา

รายละเอีนดขอบเขตของงานและเงื่อนไขการจ้างงาน