ประกาศรับสมัคร 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพิ่มเติมประเภทบัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไป จำนวน 3 ตำบล หน่วยดำเนินการสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกาศรับสมัคร 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพิ่มเติมประเภทบัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไป จำนวน 3 ตำบล หน่วยดำเนินการสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-12 มกราคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง
สอบสัมภาษณ์วันที่ 14 มกราคม 2564 ผ่านระบบ Zoom ณ อบต. / เทศบาลที่ท่านเลือกสมัครไว้

ลิงค์ลงสมัครออนไลน์

  • ตำบลท่ากำชำ จังหวัดปัตตานี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จำนวน 3 อัตรา สาขาเกษตรศาสตร์ ประมง สัตวศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหาร และประชาชนทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
  • ตำบลหัวเขา จังหวัดสงขลา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จำนวน 1 อัตรา
  • ตำบลพิมาน จังหวัดสตูล ประเภทประชาชนทั่วไป จำนวน 4 อัตรา

หมายเหตุ

  1. บัณฑิตจบใหม่รับเฉพาะสาขา สาขาเกษตรศาสตร์ ประมง สัตวศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหาร
  2. บัณฑิตจบใหม่ต้องเป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลที่สมัคร หรืออยู่ในอำเภอเดียวกับตำบลที่รับสมัคร
  3. ประชาชนทั่วไป ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลที่เปิดรับสมัคร (ที่อยู่ตามบัตรประชาชน) หรือหากอยู่ในตำบลที่สมัคร แต่บัตรประชาชนอยู่ที่อื่นให้แนบหนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้าน กำนัน หรือผู้บริหารท้องถิ่นในตำบลที่สมัครเซ็นรับรองว่าเป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในตำบลนั้นจริง