ประกาศผลการพิจารณากรั่นกรองครั้งที่ 1 เพื่อสอบสัมภาษณ์ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ประชาชนทั่วไป และนักศึกษา พื้นที่ตำบลรูสะมิแล ของหน่วยดำเนินการสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) ในวันที่ 13 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 9.00 – 15.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ทต.รูสะมิแล

ขั้นตอนการสัมภาษณ์ผ่าน ระบบ Zoom

  1. ให้ผู้สอบสัมภาษณ์ เดินทางไปยัง สำนักงานเทศบาลตำบลรูสะมิแล ตามช่วงเวลาที่กำหนดตามเอกสารรายชื่อที่ประกาศ และ เข้าห้องสัมภาษณ์ (Zoom 1 หรือ Zoom 2 ) ตามที่ระบุในเอกสาร โดย เทศบาลจะเป็นคนจัดการระบบ Zoom และเปิดห้อง Zoom ให้เท่านั้น
  2. หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม 074-282902 คุณวรรณา สุวรรณชาตรี หรือคุณฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์