แบบสอบถามการสำรวจครัวเรือนต่อพฤติกรรมการใช้ยาสูบในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19

เรียนเชิญผู้สนใจตอบแบบสอบถาม
การสำรวจครัวเรือนต่อพฤติกรรมการใช้ยาสูบในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19
ในระหว่างเดือนเราะมะฎอน ในจังหวัดชายแดนใต้
เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการผลักดันนโยบายป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19

Link เพื่อเข้าสู่แบบสอบถาม