ประกาศขยายเวลารับบทคัดย่อ/บทความฉบับเต็ม งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 “สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข” จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

ประกาศขยายเวลารับบทคัดย่อ/บทความฉบับเต็ม งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 “สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข” จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลได้ที่ hsmi.psu.ac.th/conference/