สจรส.มอ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักติดตามและประเมินผล เพื่อสรุปบทเรียน ทบทวน และต่อยอด ในเขตพื้นที่ภาคใต้

เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1402 สจรส.มอ. ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สจรส.มอ.ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักติดตามและประเมินผล เพื่อสรุปบทเรียน ทบทวน และต่อยอด ในเขตพื้นที่ภาคใต้

โดยมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้

วันที่ 30 มีนาคม 2562

  • ทบทวนกรอบแนวคิด หลักการประเมินที่สำคัญ โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ และดร.เพ็ญ สุขมาก
  • ความคาดหวัง ของ สสส. ในเรื่องการติดตามประเมินผล / ติดตามประเมินผล ในพื้นที่ ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนานักติดตาม ประเมินผล โดย โดย ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์  และผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
  • นำเสนอ สรุปผลการประเมินของแต่ละทีม การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานการประเมินผล โดย ทีมวิทยากร/นักประเมิน
  • ให้ข้อเสนอแนะและวิพากษ์ โดย เพื่อนทีมนักประเมิน วิทยากร และ สสส

วันที่ 31 มีนาคม 2562

  • แบ่งกลุ่มเพื่อการประเมินผลหลักสูตร ครั้งที่ 2 โดย ทีมวิทยากร/นักประเมิน
  • ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนานักติดตามประเมินผล โดย ดร.เพ็ญ สุขมาก