สจรส.มอ. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาศักยภาพพื้นที่ในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ

ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคาร  6 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ทาง สจรส.มอ. ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาศักยภาพพื้นที่ในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ  เพื่อร่วมพัฒนาโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะระดับพื้นที่โดยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) กลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)และกลไกสุขภาพภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)