สจรส.มอ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมคณะทำงานวิชาการในการพัฒนาโครงการและติดตามประเมินผล โครงการกิจกรรมทางกาย และปฏิบัติการบันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์ https://www.pathailand.com

วันที่ 21-23 มีนาคม 2562 ณ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ห้อง 1401 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึก LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สจรส.มอ. ร่วมกับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (เปิดรับทั่วไป) ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาโครงการและติดตามประเมินผลโครงการกิจกรรมทางกาย Active Play ในกลุ่มวัยเด็ก