สจรส.มอ.ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักติดตามและประเมินผล เพื่อสรุปบทเรียน ทบทวน และต่อยอด ในภาคเหนือ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และพื้นที่ตัวอย่างการติดตามประเมินผล

ทาง สจรส.มอ.ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักติดตามและประเมินผล เพื่อสรุปบทเรียน ทบทวน และต่อยอด ในภาคเหนือ ครั้งที่ 2

วัตถุประสงค์การประชุมครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลของเครือข่ายสรุปบทเรียน ทบทวน และต่อยอด ในเขตภาคเหนือ และลงพื้นที่แลกเปลี่ยนการทำงานโครงการสุขภาวะในชุมชน