สจรส.มอ.ได้จัดประชุมพัฒนาความร่วมมือในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ ๑ – ๑๒

เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุม BB201 ชั้น ๒  โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร สจรส.มอ.ได้จัดประชุมพัฒนาความร่วมมือในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ ๑ – ๑๒  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม ดังนี้

  1. แนวคิดของการทำงานร่วมกันในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
  2. การนำเสนอสรุปผลดำเนินงานโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.)โครงการกิจกรรมทางกาย อาหาร และโครงการการจัดการปัจจัยเสี่ยง     โดย ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร ดร.ซอฟียะห์ นิมะ และดร.เพ็ญ สุขมาก
  1. การบูรณาการขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ ๑ – ๑๒ โดยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)กลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)และกลไกสุขภาพภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  2. Brain Stormingเพื่อนำเสนอรูปแบบการขับเคลื่อนร่วมกันในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ ๑ – ๑๒ ผ่านกลไก พชอ. กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ กลไกสุขภาพของ สสส. และ สช.(แบ่งกลุ่มตามภาค) โดย ผู้เข้าร่วมจากกระทรวงสาธารณสุข, สปสช., สสส, สช., ภาคประชาชน
  1. ตัวแทนกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน นำเสนอรูปแบบการขับเคลื่อนร่วมกัน
  2. สรุปทิศทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชน โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ