สจรส.มอ.ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพ ในเขตพื้นที่ภาคใต้ และภาคเหนือ  

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 สจรส.มอ.ได้จัดประชุมเครือข่ายนักติดตามประเมินภาคใต้ ณ สจรส.มอ.ชั้น 14 ตึก LRC ม.สงขลานครินทร์  และเครือข่ายนักติดตามประเมินผลภาคเหนือ จัดประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562  ณ โรงแรมดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วัตถุประสงค์การประชุมครั้งนี้เพื่อ

  1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลของเครือข่ายที่เข้าอบรมมีการเชื่อมโยงงานและเกิดการบูรณาการงานติดตามประเมินผลในระดับพื้นที่ สามารถยกระดับความรู้ ความสามารถ  และสมรรถนะ  ในการเป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ  หรือสนับสนุนให้มีรูปแบบ/ระบบให้คำปรึกษา consultant  เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในพื้นที่
  2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลของเครือข่ายในการนำหลักสูตรไปขยายผลต่อภายในองค์กร หรือร่วมกับชุมชน/ท้องถิ่นหรือร่วมกลุ่มเครือข่ายในลักษณะของทีมวิทยากรร่วม
  3. ปฏิบัติการลงข้อมูลออนไลน์ https://mehealthpromotion.com/
  4. เสริมสร้างพลัง (Empowerment) วางแผนแนวทางปฏิบัติที่นำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์

กิจกรรม/กระบวนการ

– แบ่งกลุ่ม สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ประเมินโครงการ หัวข้อดังนี้

  1. กรอบผลการประเมินโครงการ เป็นอย่างไรบ้าง
  2. ผลการประเมินโครงการ เป็นอย่างไรบ้าง
  3. ผลการเชื่อมโยงงานและเกิดการบูรณาการงานติดตามประเมินผลในระดับพื้นที่ สามารถยกระดับความรู้ ความสามารถ  และสมรรถนะ  ในการเป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ  หรือสนับสนุนให้มีรูปแบบ/ระบบให้คำปรึกษา consultant เป็นอย่างไรบ้าง
  4. ข้อมูลของเครือข่ายในการนำหลักสูตรไปขยายผลต่อภายในองค์กร หรือร่วมกับชุมชน/ท้องถิ่นหรือร่วมกลุ่มเครือข่ายในลักษณะของทีมวิทยากรร่วม เป็นอย่างไรบ้าง

– นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล แบ่งปันประสบการณ์

– เทคนิคการคีย์ข้อมูลในระบบออนไลน์ บทเรียนของทีมภาคีเครือข่าย

– ปฏิบัติการนำข้อมูลของแต่ละทีมบันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์  https://mehealthpromotion.com/

– แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัจจัยแห่งความสำเร็จ จุดเด่นหรือจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (การวิเคราะห์ SWOT Analysis)  และเสริมสร้างพลัง (Empowerment) วางแผนแนวทางปฏิบัติที่นำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์