ประชุมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ว่าด้วยเรื่อง การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสานใจ ๒ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ภายในกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ทาง สจรส.มอ.ได้เข้าร่วมประชุมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ว่าด้วยเรื่อง การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

วัตถุประสงค์เพื่อ แสวงหาความร่วมมือในการขับเคลื่อนมติสมัชชาฯ ของหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การแลกเปลี่ยนสถานการณ์การ ดำเนินงานและระดมความคิดกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนมติฯ ร่วมกัน นำไปสู่การ นำเสนอรูปธรรมการขับเคลื่อนในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๒

รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้
– เปิดการประชุม โดย ดร.วณี ปิ่นประทีป ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงาน ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้านสังคมและสุขภาวะ

– ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม โดย นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

– ความคืบหน้าและจังหวะก้าวการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมว่าด้วย เรื่องการส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นที่ผ่านมา โดย นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

– แลกเปลี่ยนสถานการณ์ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติฯของหน่วยงานองค์กรและภาคีเครือข่ายต่างๆ รวมถึงและวางแนวทางการขับเคลื่อนแบบมี ส่วนร่วมในระยะต่อไป โดย ผศ.ดร.ภก.พงศ์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ / อนุกรรมการขับเคลื่อนและ ติดตามการดำเนินงาน ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้านสังคมและสุขภาวะ