ประชุมกิจกรรมทางกาย (PA) ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพ

เมื่อวันพุธ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:00 – 17:00 น. สถานที่ สสส. ห้อง 413 ทาง สจรส.มอ.ได้ประชุมเรื่อง “กิจกรรมทางกาย (PA) ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพ” กับ หน่วยงาน สสส.และนักวิชาการจาก ม.มหิดล ซึ่งเป้าหมายการประชุมครั้งนี้เพื่อนำไปสู่การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการสนับสนุนโครงการกิจกรรมทางกาย และศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้มาตรการทางภาษี (tax) และมาตรการทางการเงินในการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (PA)