ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา/คอมพิวเตอร์

ตามประกาศ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)  ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา/คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา  เพื่อปฏิบัติงานในสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ นั้น

ทั้งนี้จะจัดสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับระบบการจัดการสารสนเทศ  และการดูแลเวปไซต์

จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ ดังรายชื่อในเอกสารแนบ