สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ จัดประชุมแลกเปลี่ยนตำบลบูรณาการด้านความมั่นคงทางอาหาร

15 มิ.ย. 59 เวลา 09:00น.
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ จัดประชุมแลกเปลี่ยนตำบลบูรณาการด้านความมั่นคงทางอาหารฯ โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินงานของพื้นที่เดิมคือ องค์การบริหารส่วนตำบลควนรูและเทศบาลตำบลชะแล้ และเป็นแนวทางให้กับพื้นที่ดำเนินการใหม่อีก3พื้นที่คือ องค์การบริหารส่วนตำบลรัตภูมิ เทศบาลเมืองสิงหนครและเทศบาลตำบลเชิงแส เพื่อให้มีการดำเนินการบูรณาการเรื่องความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัยและโภชนาการสมวัย ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่