นำเสนอความก้าวหน้าโครงการทบทวน วิเคราะห์และจัดทำแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
นำเสนอความก้าวหน้าโครงการทบทวน วิเคราะห์และจัดทำแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและผู้เกี่ยวข้องรับฟัง ในประเด็นเศรษฐกิจ การศึกษา สิ่งแวดล้อม สุขภาพและประเด็นสังคม