ประชุมพัฒนาศักภาพตำบลบูรณาการด้านอาหารและโภชนาการในประเด็นการทำแผนที่อาหารของชุมชน

ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร
ดร.เพ็ญ สุขมาก
ได้นำประชุมพัฒนาศักภาพตำบลบูรณาการด้านอาหารและโภชนาการในประเด็นการทำแผนที่อาหารของชุมชน เพื่อให้เกิดการดำเนินงานเรื่องความมั่นคงทางอาหารที่ครบวงจรในชุมชน
ท้องถิ่นที่เข้าร่วม
1.องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู
2.องค์การบริหารส่วนตำบลรัตภูมิ
3.เทศบาลตำบลชะแล้
4.เทศบาลตำบลเชิงแส
5.เทศบาลเมืองสิงหนคร