พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหอการค้าจังหวัดเชียงรายและหอการค้าจังหวัดสงขลา

รศ.ดร.จีรเนาว์ ทัศน์ศรี อาจารย์ประจำสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.อ.
เป็นตัวแทนของ ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิในการลงนามความร่วมมือ (mou) ระหว่างหอการค้าจังหวัดเชียงรายและหอการค้าจังหวัดสงขลา เพื่อร่วมมือในการส่งเสริมโอกาสทางการค้าการท่องเที่ยวและการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยของทั้งสองจังหวัด เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 59 ณ โรงแรมลีกาเด้นพลาซ่า หาดใหญ่