การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 รุ่นระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน วันที่ 1 – 2, 3 – 4, 17 – 18 พฤษภาคม 2561 วัตถุประสงค์ของการอบรมฯ เพื่อให้บุคลากรของท้องถิ่นเข้าใจหลักการ และแนวคิดการดำเนินงานเรื่องระบบอาหารทั้งเรื่องความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย เป้าหมายการอบรมฯคือการพัฒนาแผนงาน และโครงการการจัดการระบบอาหารและโภชนาการบนเว็บไซต์http://localfund.happynetwork.org ซึ่งเป็นเว็บไซต์บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

จากการอบรมฯ ไปจำนวน 4 รุ่น มีแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการรวมกว่า 70 โครงการ โดยมีประเด็นการส่งเสริมเกษตรในครัวเรือน การพัฒนาพื้นที่นาร้างเป็นนาข้าว การส่งเสริมโภชนาการในศูนย์เด็กเล็ก การส่งเสริมการกินผัก การลดละเลิกกินน้ำอัดลม  โครงการลดอ้วน โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรเป็นอาหาร เป็นต้น ซึ่งหลังการอบรมในครั้งนี้แล้วจะมีการประชุมกับผู้บริหารท้องถิ่นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เพื่อระดมความคิดเห็นการนำแผนไปสู่การปฏิบัติในท้องถิ่นต่อไป