ตัวแทนห้องย่อยนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนงานแต่ละประเด็น งานสร้างสุขปี 61

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ตัวแทนห้องย่อยนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนงานแต่ละประเด็น ต่อผู้แทนองค์กร สสส. สช. สปสช. สธ. และ พอช. ห้องย่อยประกอบด้วย
1. เกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ โดย นายเทพรัตน์ จันทพันธ์
2. การจัดการปัจจัยเสี่ยง โดย นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล
3. สุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดย นายฮาริส มาศชาย
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว โดย นายเชภาดร จันทร์หอม
5. ความมั่นคงทางสุขภาพ โดย ดร.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย
6. จริยธรรมสื่อเพื่อสุขภาวะทางสังคม โดย นายอานนท์ มีศรี
7. การจัดการภัยพิบัติ โดย นายไมตรี จงไกรจักร์
8. ชุมชนน่าอยู่ โดย นางกำไล สมรักษ์