หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการระบบสุขภาพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ดังนี้

หลักสูตร วท.ม.(การจัดการระบบสุขภาพ) มี 2 วิชาเอก คือ

  • วิชาเอก การจัดการระบบสุขภาพ รับนักศึกษาเฉพาะแผน ก (ก1 และ ก2)
  • วิชาเอก การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ รับสมัครนักศึกษาแผน ก (ก1 และ ก2) และ แผน ข

โดยแผนการเรียนแบบ ก1 ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์อย่างเดียว นักศึกษาสามารถเลือกทำวิทยานิพนธ์กับมหาวิทยาลัยร่วมสอน (รายละเอียดเพิ่มเติม ตามไฟล์แนบ) แผนการเรียนแบบ ก2 และแผน ข เรียนรายวิชา และทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ จัดการเรียนการสอนแบบเรียนในห้องเรียน และการจัดประชุมวิชาการ (Module) ผู้สนใจศึกษาต่อสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่ http://www.grad.psu.ac.th/admission/home.php หลักฐานในการสมัครดูได้จากเวปไซต์ดังกล่าว ทั้งนี้ สถาบันมีทุนสนับสนุนการทำวิจัย

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก
– รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 มีนาคม 2561
– กำหนดสอบคัดเลือก วันที่ 7 เมษายน 2561
– ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 20 เมษายน 2561
– วันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2561