ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 “สู่สุขภาพที่ยั่งยืนและการขับเคลื่อนไร้ขีดจำกัด” ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2560

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 “สู่สุขภาพที่ยั่งยืนและการขับเคลื่อนไร้ขีดจำกัด” “Contribution to Sustainable Health and Movement beyonnd Boders” สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำเสนอผลงานวิชาการวันที่ 28 มีนาคม 2561 โดยมีรายละเอียดผลงานที่เปิดรับ ดังนี้
1. บทความวิชาการและงานวิจัย (สำหรับนักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา)
1) ด้านระบบบริการสุขภาพ (Health Service System) และนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Healthy Public Policy)
2) ด้านการจัดการระบบสุขภาพชุมชน (Community Health System Management)
3) ด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment)
4) ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences) ทั้งวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์
2. บทความกึ่งวิชาการ (สำหรับเครือข่ายสุขภาพ) โดยเนื้อหาการดำเนินงานแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบต่อไปนี้
1) การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ด้านการจัดการสุขภาพ
2) เป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ และชุดประสบการณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติจริงในพื้นที่
3) การสังเคราะห์ทางวิชาการ เพื่อการขยายผลในระดับนโยบาย
4) การขยายเครือข่ายการเรียนรู้ และสร้างกระบวนการสร้างสุขภาวะชุมชนแบบมีส่วนร่วม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ น.ส.สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์
โทร : 081-8983814, 074-282900-2
อีเมล์ : hsmiconference@gmail.com
นายสุไหลหมาน เบ็ญดูสะ
โทร : 084-0581724, 074-282900-2
อีเมล์ : hsmiconference@gmail.com
Website : http://hsmi.psu.ac.th/conference/