ผีเสื้อขยับปีก 4 วาระพลเมือง สงขลาพอเพียง

ชื่อหนังสือ ผีเสื้อขยับปีก 4 วาระพลเมือง สงขลาพอเพียง
เรียบเรียงโดย ถนอม ขุนเพ็ชร์ – ชาคริต โภชะเรือง
ปีที่พิมพ์ กันยายน 2555
บรรณาธิการ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

ดาวน์โหลดหนังสือผีเสื้อขยับปีก 4 วาระพลเมือง สงขลาพอเพียง