มติสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลาประจำปี 2553

มติสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลาประจำปี 2553

วาระพลเมืองเฉลิมพระเกียรติ : สงขลาพอเพียง
เราร่วมกันสร้างชาติ พึ่งตนเอง ด้วยคุณธรรม ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“ร่วมขับเคลื่อนสงขลาไปสู่ความพอเพียง”

ดาวน์โหลดหนังสือมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลาประจำปี 2553