เพียงผีเสื้อขยับปีก : เรื่องดี ๆ ของภาคีแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา

“เพียงผีเสื้อขยับปีก” เป็นหนังสือเล่มสำคัญที่ถอดบทเรียนการทำงานสร้างสรรค์สังคมของคนเล็ก ๆ 31 กรณีศึกาษา ที่ตัวละครทั้ง 31 ท่าน และเครือข่ายที่ทำงานร่วมกันด้วยจิตอาสา ได้ทุ่มเทสร้างสรรค์สังคม ชุมชนเล็ก ๆ ด้วยสองมือที่ไร้ซึ่งอำนาจราชศักดิ์

การขับเคลื่อนเรื่องสุขภาวะของจังหวัดสงขลาผ่านแผนสุขภาพจังหวัดสงขลานั้น ภายใต้ความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้เกิดเครือข่ายประเด็นและเครือข่ายชุมชนขึ้น อันเป็นการสร้างกระแสสังคมให้ผู้คนในสังคมและองค์กรต่าง ๆ ได้หันกลับมามองสุขภาพแบบองค์รวม ใส่ใจสังคม ดูแลสุขภาพกายใจ รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมและก้าวไปถึงการสร้างจิตสำนึกสาธารณะในระยะยาว บทเรียนจาก 31 เรื่องดี ๆ นี้ เป็นหนึ่งในกระกายแสงแห่งความหวังในความซับซ้อนของปัญหาสังคมที่ลงมือสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง ในขณะที่ผู้คนส่วนใหญ่มักจะรอให้รัฐบาลหรือข้าราชการมาคอยแก้ไข

ดาวน์โหลดหนังสือ