ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างและเพิ่มขีดความสามารถให้กับนักติดตามและ ประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง และเพิ่มขีดความสามารถให้กับนักติดตามและประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการต่างๆ ที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ภาคใต้ มีความเป็นมาตรฐานในระดับเดียวกัน รุ่นที่ 1 วันที่ 28-29 สิงหาคม 2560

ดาว์นโหลดหนังสือ

1. ดร.เพ็ญ สุขมาก : การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA)
2. ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูล : การพัฒนาเครื่องมือเชิงปริมาณในการประเมินผลโครงการ
3. รศ.ดร.จีรเนาว์ ทัศศรี : การประเมินผลเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจ และ ใบงาน อ.จีรเนาว์
4. ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ : การติดตาม ประเมินผล ยุทธศาสตร์ แผน โครงการสร้างเสริมสุขภาพ
5. ผศ.ดร.เเสงอรุณ อิสระมาลัย : การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการประเมินผลในงานสร้างเสริมสุขภาพ

การติดตามประเมินผล ยุทธศาสตร์ แผน โครงการสร้างเสริมสุขภาพ ตอนที่ 1  – ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ

คลิปประกอบ การประชุม ” Hand in Hand ”

งานกลุ่ม นำเสนอ แลกเปลี่ยน หลังชม คลิป

การติดตามประเมินผล ยุทธศาสตร์ แผน โครงการสร้างเสริมสุขภาพ ตอนที่ 2  – ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
รูปแบบการติดตามประเมินผล
– CIPP Model

คลิปประกอบการประชุม  ” ชุมชนน่าอยู่ – หูยาน ”

การติดตามประเมินผล ยุทธศาสตร์ แผน โครงการสร้างเสริมสุขภาพ ตอนที่ 3
รูปแบบการติดตามประเมินผล  – ดร.เพ็ญ สุขมาก
– การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA)

การติดตามประเมินผล ยุทธศาสตร์ แผน โครงการสร้างเสริมสุขภาพ ตอนที่ 4
รูปแบบการติดตามประเมินผล  – รศ.ดร.จีรเนาว์ ทัศศรี
– การประเมินผลเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจของชุมชน  (Empowerment Evaluation)

การติดตามประเมินผล ยุทธศาสตร์ แผน โครงการสร้างเสริมสุขภาพ ตอนที่ 5
รูปแบบการติดตามประเมินผล  – ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
– การประเมินแบบแผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping)
– Balanced Scorecard (BSC)